Skip to content

Aigiri Nandini Lyrics in English or Mahishasura Mardini Lyrics

  Aigiri nandini Lyrics or Mahishasura Mardini Stotram Lyrics

  Aigiri Nandini is a very popular devotional stotra of Goddess Durga Devi written by Guru Adi Shankaracharya. It is called as Mahishasura Mardini Stotram or Mahishasur Maridhini Sloka. Get Aigiri Nandini Lyrics in English here.

  Aigiri Nandini Lyrics in English or Mahishasura Mardini Lyrics 

  aigiri nandini nandita medini
  viswa vinodhini nandanuthe
  girivara vindhya sirodhi nivasini
  vishnu vilasini jishnu nuthe |
  bhagawathi hey sithi kanda kutumbini
  bhoori kutumbini bhoori kruthe
  jaya jaya he mahishasura mardini
  ramyakapardini shaila suthe || 1 ||

  suravara varshini durdara darshini
  durmukh amarshani harsha rathe
  tribhuvana poshini sankara thoshini
  kilbisisha moshini ghosha rathe |
  danuja niroshini dithisutha roshini
  durmatha soshini sindhu suthe
  jaya jaya hey mahishasura mardini
  ramyakapardini shaila suthe || 2 ||

  ayi jagadambha madambha kadambha
  vana priya vasini hasarathe
  shikhari siromani thunga himalaya
  srunga nijalaya madhyagathe |
  madhu madure mdhukaitabha banjini
  kaitabha banjini rasa rathe
  jaya jaya he mahishasura mardini
  ramyakapardini shaila suthe || 3 ||

  ayi satha kanda vikanditha runda
  vithunditha shunda gajathipathe
  ripu gaja ganda vidhaarana chanda
  paraakrama shunda mrugathipathe ||
  nija bhuja danda nipaathitha khanda
  vipaathitha munda bhatathipathe
  jaya jaya he mahishasura mardini
  ramyakapardini shaila suthe || 4 ||

  ayi rana durmathashathru vadhothitha
  durdhara nirjjara shakthi bruthe
  chathura vicharadureena maha shiva
  duthatkrutha pramadhipathe |
  duritha dureeha dhurasaya durmathi
  dhanava dhutha kruithaanthamathe
  jaya jaya he mahishasura mardini
  ramyakapardini shaila suthe || 5 ||

  ayi saranagatha vairi vadhuvara
  veera varaa bhaya dhayakare
  tribhuvana masthaka soola virodhi
  sirodhi krithamala shoolakare |
  dumidumi thaamara dundubinadha
  mahoo mukharikrutha teegmakare
  jaya jaya he mahishasura mardini
  ramyakapardini shaila suthe || 6 ||

  ayi nija huum kruthimathra nirakrutha
  dhoomra vilochana dhoomra sathe
  samara vishoshitha sonitha bheeja
  samudhbhava sonitha bheejalathe |
  shiva shiva shumbha nishumbha
  maha hava tarpitha bhootha pisacha rathe
  jaya jaya he mahishasura mardini
  ramyakapardini shaila suthe || 7 ||

  dhanu ranu sanga ranakshana sanga
  parispura danga natath katake
  kanaka pishanga brushathka nishanga
  rasadbhata shrunga hatavatuke |
  kritha chaturanga bala kshithirangakadath
  bahuranga ratadhpatuke
  jaya jaya he mahishasura mardini
  ramyakapardini shaila suthe || 8 ||

  sura lalanatatatheyi tatheyi
  kruthabina yodara nrutya rate
  kruta kukudaha kukudo gadadadikatala
  kutuhala ganaratha |
  dhudhukuta dhukkuta dhimdhimita
  dhvani dheemara mrudanga ninadarate
  jaya jaya he mahishasura mardini
  ramyakapardini shaila suthe || 9 ||

  jaya jaya hey japya jayejaya
  shabda parastuti tatpara vishvanute
  bhana bhana bhinjimi bhingrutha noopura
  sinjitha mohitha bhootha pathe |
  natitha natartha nati natanayaka
  natitha natya sugaanarathe
  jaya jaya he mahishasura mardini
  ramyakapardini shaila suthe || 10 ||

  ayi sumana sumana sumana
  sumana sumanohara kanthiyuthe
  sritha rajani rajani rajani
  rajani rajaneekara vakthra vruthe |
  sunayana vibhramara bhramara
  bhramara brahmaradhipathe
  jaya jaya he mahishasura mardini
  ramyakapardini shaila suthe || 11 ||

  sahitha maha hava mallama
  tallika mallitha rallaka mallarathe
  virachitha vallika pallika mallika
  billika bhillika varga vruthe |
  sithakruthapulli samulla sitharuna
  thallaja pallava sallalithe
  jaya jaya he mahishasura mardini
  ramyakapardini shaila suthe || 12 ||

  avirala ganda kalatha mada medura
  matha matanga rajapathe
  tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi
  roopa payonidhi raja suthe |
  ayi suda thijjana lalasa manasa
  mohana manmatha raja suthe
  jaya jaya he mahishasura mardini
  ramyakapardini shaila suthe || 13 ||

  kamala dalaamala komala kanthi
  kala kalithaamala bala lathe
  sakala vilasa kala nilayakrama
  keli chalathkala hamsa kule |
  alikula sankula kuvalaya mandala
  mauli miladh bhakulalikule
  jaya jaya he mahishasura mardini
  ramyakapardini shaila suthe || 14 ||

  kara murali rava veejitha koojitha
  lajjitha kokila manjumathe
  militha pulinda manohara kunchitha
  ranchitha shaila nikunjakathe |
  nija guna bhootha maha sabari gana
  sathguna sambrutha kelithale
  jaya jaya he mahishasura mardini
  ramyakapardini shaila suthe || 15 ||

  kati thata peetha dukoola vichithra
  mayuka thiraskrutha chandra ruche
  pranatha suraasura mouli mani sphura
  damsula sannka chandra ruche |
  jitha kanakachala maulipadorjitha
  nirbhara kunjara kumbhakuche
  jaya jaya he mahishasura mardini
  ramyakapardini shaila suthe || 16 ||

  vijitha sahasra karaika sahasrakaraika
  sarakaraika nuthe
  krutha sutha tharaka sangaratharaka
  sangaratharaka soonu suthe |
  suratha samadhi samana samadhi
  samadhi samadhi sujatharathe
  jaya jaya he mahishasura mardini
  ramyakapardini shaila suthe || 17 ||

  padakamalam karuna nilaye
  varivasyathi yo anudhinam sa shive
  ayi kamale kamala nilaye
  kamala nilayaha sa katham na bhaveth |
  thava padameva parampadamithyanuseelayatho
  mama kim na shive
  jaya jaya he mahishasura mardini
  ramyakapardini shaila suthe || 18 ||

  kanakala sathkala sindhu jalairanu
  sinjinuthe guna ranga bhuvam
  bhajathi sa kim na shachi kucha kumbha
  thati pari rambha sukhanubhavam |
  thava charanam saranam kara vani
  nataamaravaaninivasi shivam
  jaya jaya he mahishasura mardini
  ramyakapardini shaila suthe || 19 ||

  thava vimalendu kulam vadnedumalam
  sakalam nanu kulayathe
  kimu puruhootha pureendu mukhi
  sumukhi bhirasou vimukhi kriyathe |
  mama thu matham shivanama dhane
  bhavathi krupaya kimutha kriyathe
  jaya jaya he mahishasura mardini
  ramyakapardini shaila suthe || 20 ||

  ayi mai deena dayalu thaya
  krupayaiva thvaya bhavithavyamume
  ayi jagatho janani kripayasi
  ya thasi thathanubhithasi rathe |
  yaduchithamatra bhavatyurari rari
  kurutha durutha pamapakarute
  jaya jaya he mahishasura mardini
  ramyakapardini shaila suthe || 21 ||

  ithi sri mahishasura mardini stotram ||

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *